Logo DICT updated20150814 Color Transparent

 

ผู้บังคับบัญชา

 

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ

 

 

 

61 Commander 01 v2 250x318

พล.อ.ท.จิโรจ  บำรุงลาภ

จก.ทสส.ทอ.

 
 

 

61 Commander 02 v2 250x318

พล.อ.ต.ชวาลา  ราชวงศ์

รอง จก.ทสส.ทอ.

 
61 Commander 03 v2 250x318

พล.อ.ต.ประยูร ธรรมาธิวัฒน์

ผอ.สนผ.ทสส.ทอ.

  61 Commander 04 v2 250x318

พล.อ.ต.อัศวิน  รุจาคม

ผอ.สบค.ทสส.ทอ.