Logo DICT updated20150814 Color Transparent

 

ผู้บังคับบัญชา

 

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ

 

 

 

61 Commander 01

พล.อ.ท.จิโรจ  บำรุงลาภ

จก.ทสส.ทอ.

 
 

 

61 Commander 02

พล.อ.ต.ชวาลา  ราชวงศ์

รอง จก.ทสส.ทอ.

 
61 Commander 03

พล.อ.ต.ประยูร ธรรมาธิวัฒน์

ผอ.สนผ.ทสส.ทอ.

  61 Commander 04

พล.อ.ต.อัศวิน  รุจาคม

ผอ.สบค.ทสส.ทอ.