กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ

จัดการบรรยายพิเศษสร้างวิสัยทัศน์ผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศ

“กองทัพอากาศก้าวสู่หน่วยงานรัฐบาลดิจิทัล”

วันศุกร์ที่ ๑๖ ก.พ.๖๑

ณ ห้องชัยพฤกษ์ อาคารหอประชุมกองทัพอากาศ

  

01

 

DSC 0507

 

DSC 0639

 

DSC 0667

  

DSC 2007

 

DSC 2020

DSC 2021

DSC 2028

DSC 2032

  

DSC 2034

 

DSC 2043

 

DSC 2102

 

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ

จัดการบรรยายพิเศษสร้างวิสัยทัศน์ผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศ

“กองทัพอากาศก้าวสู่หน่วยงานรัฐบาลดิจิทัล”

วันศุกร์ที่ ๑๖ ก.พ.๖๑

ณ ห้องชัยพฤกษ์ อาคารหอประชุมกองทัพอากาศ